Mateřská škola Křesetice

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/ 2020 proběhne 13. a 14. 5. 2019 v době od  13 do 16 hodin v ředitelně školy (v 1. patře budovy školy).

Důležité upozornění:
Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se od školního roku 2017/2018 nově zavedlo povinné předškolní vzdělávání. Podle ustanovení §34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Pro školní rok 2019/2020 se tato povinnost tedy vztahuje na děti narozené od 01.09.2013 do 31.08.2014, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky.

K zápisu si, prosím, připravte potvrzení od lékaře o povinném očkování dítěte,  rodný list dítěte a doklad o místě trvalého pobytu dítěte ( např. občanský průkaz zákonného zástupce).

Průběh zápisu:

  1. Vyplnění žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (tento dokument si můžete předem stáhnout z našich webových stránek v dokumentech).
  2. Předání potvrzení od lékaře o povinném očkování dítěte (pokud použijete náš formulář žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, jeho součástí je i předtištěné potvrzení od lékaře, které stačí podepsat a orazítkovat lékařem vašeho dítěte).
  3. Kontrola údajů podle rodného listu dítěte a občanského průkazu žadatele (zákonného zástupce).
  4. Při zápisu všichni žadatelé obdrží registrační číslo, které je potřeba si pečlivě uschovat. Dle novelizace školského zákona, ve znění zákona č. 472/2011 Sb., § 183 odst. 2 se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zákonné opatření souvisí s ochranou osobních údajů.

Výsledky rozhodnutí o přijetí budou zveřejněny do 30 dnů na veřejně přístupném místě školy po dobu nejméně 15 dnů a na webových stránkách mateřské školy: http://www.zskresetice.cz

Výsledky rozhodnutí o nepřijetí budou zaslány v písemné podobě na doručovací adresu uvedenou v žádosti o přijetí.

V případě většího počtu žádostí než je kapacita MŠ budu postupovat při přijímání dětí podle kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání (najdete je v dokumentech na těchto webových stránkách).

O přijetí nerozhoduje datum ani pořadí přijaté žádosti.

V Křeseticích 2.4.2019           Soňa Pavlíková (ředitelka školy)